TIETOSUOJASELOSTE

Saastamoisten sukuseura ry.
EU:n tietosuoja-asetus 2016
Tietosuojalaki 1050/2018

1. Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterin pitäjä: Saastamoisten sukuseura ry.
Osoite: Auringonkehrä 8 B 7, 74120 Iisalmi
Puhelin: 050 3777179
Sähköposti: saastamoiset@gmail.com
Yhteyshenkilö: Yhdistyksen sihteeri Pertti Mykkänen

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Saastamoisten sukuseura ry:n jäsenten henkilötietoja. Tiedot on kerätty jäseneltä itseltään jäsentietolomakkeella yhdistykseen liityttäessä.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on yhdistyksen jäsenten henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana sekä asianomaisen luvalla tietojen käyttö sukututkimustarkoitukseen. Lupa kysytään jäsentietolomakkeessa yhdistykseen liityttäessä.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

– etu- ja sukunimet
– kotipaikka ja postiosoite
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– syntymäaika

Halutessaan jäsen voi antaa tutkimusta varten tietoja koulutuksestaan, työtehtävistään, harrastuksistaan, vihkimispäivämääristä ym. Vastaavat tiedot jäsen voi antaa puolisostaan, lapsistaan ja vanhemmistaan.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot on koottu jäsentietolomakkeella jäseneltä, jäsenten omaisilta ja julkisista lähteistä. Tietoja saadaan lisäksi yhdistyksen kirjanpidosta jäsenmaksujen ja muiden yhdistyksen maksujen suorittamisesta.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen järjestelmään, johon on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja jäsenasioiden hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanasuojaukset. Manuaalisesti tallennetut tiedot säilytetään sukuseuran arkistossa. Yhdistyksen vanhemmat asiakirjat viedään tallennettaviksi Keiteleen kunnan arkistoon.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille tahoille. Sukuneuvoston sisäisen työnjaon muuttuessa pääsy henkilötietoja sisältäviin tiedostoihin voidaan sallia jollekin muulle sukuneuvoston jäsenelle. Sukututkimustarkoituksessa tietoja voidaan antaa jäsenen suostumuksella tietosuojalain 1090/2018 mukaisesti.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään sukuseuran rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen jäsenen kuoltua, tai jos hän eroaa tai hänet katsotaan erotetuksi yhdistyksestä, hänen tietonsa poistetaan rekisteristä. Jäsenen täyttämä liittymislomake kuitenkin säilytetään tutkimustarkoitukseen, mikäli jäsen on tähän luvan antanut.

9. Rekisteröidyn oikeudet

– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
– tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn tulee esittää em. oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle. Sukuneuvosto voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntönsä kirjallisesti ja varmentamaan pyytäjän henkilöllisyyden ennen asian käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta laissa säädetyillä perusteilla.

10. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään sukuseuran sukukokousten jälkeen joka kolmas vuosi, lainsäädännön muuttuessa tai muulloinkin tarvittaessa. Tietosuojaseloste on luettavissa sukuseuran verkkosivuilla.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty Saastamoisten sukuneuvoston kokouksessa

16.3.2019.

Sukukokous 2012

Sukukokous 7.7.2012 pidettiin Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Siilinjärvellä.

Sukukokouksen pitopaikkana oli Kylpylähotelli Kunnonpaikka ja sukuviiri liehuu lipputangossa.

Sukukokousyleisöä saapumassa paikalle.

Sukuneuvosto on kokouksen pidossa.

Sukukokouksen puheenjohtajana toimi Markku Ikkala.

Kokouksen jälkeen oli ruokailu.

Sukujuhlassa soitti viulua Janne Saastamoinen ja erinomaisia laulutaitoja esitti Hilda Kilvensalmi.

Sahansoittoa kuultiin Reijo Ruotsalainen & Co:n toimesta.

Kotikuusesta lauloi Anja Saastamoinen Janne Saastamoisen säestämänä.

Sukukokouskuvia 2012

Sukukokous 7.7.2012 pidettiin Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Siilinjärvellä.


Sukukokouksen pitopaikkana oli Kylpylähotelli
Kunnonpaikka ja sukuviiri liehuu lipputangossa.

Sukukokousyleisöä saapumassa paikalle.

Sukuneuvosto on kokouksen pidossa.

Sukukokouksen puheenjohtajana toimi Markku Ikkala.

Kokouksen jälkeen oli ruokailu.

Sukujuhlassa soitti viulua Janne Saastamoinen ja
erinomaisia laulutaitoja esitti Hilda Kilvensalmi.

Sahansoittoa kuultiin Reijo Ruotsalainen & Co:n toimesta.

Kotikuusesta lauloi Anja Saastamoinen
Janne Saastamoisen säestämänä.

 

 

Sukujuhla 2012 esityslista

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Paikka: Kylpylä-hotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi

Aika: 7.7.2012 klo 12.00

Läsnä: Liitteenä osanottajaluettelo

1 §Kokouksen avaus puheenjohtaja

2 §Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

3 §Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 §Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

5 §Sukuneuvoston kertomus yhdistyksen toiminnasta

6 §Yhdistyksen tilit varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta ja

tilintarkastajien lausunto

7 §Kuluneen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen sukuneuvostolle ja yhdistyksen toimihenkilöille

8 §Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen

9 §Sukuneuvoston valinta

10 §Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta

11 §Jyväskylän osakehuoneiston tilanne

12 §Muut asiat

13 §Kokouksen päättäminen

Sukuneuvosto
——————————————————————–

Hieman taustaa

Saastamoisten Sukuseura r.y:n säännöt on allekirjoitettu lokakuun 6. päivänä 1973. Sukuseura on tätä kirjoitettaessa siis 35-vuotias. Sääntöjen allekirjoittajina ovat olleet Aarne Saastamoinen, Raili Saastamoinen ja Salme Jalovaara Keiteleeltä, Kalle Saastamoinen Hankasalmesta, Matti Saastamoinen Iisalmesta, Pauli Saastamoinen Kuopiosta sekä Matti Saastamoinen Varkaudesta.

Suvun henkilötietoja on tallennettu Juuret-ohjelmalla ja ”juuria” voi ostaa itselleen 15 euron hintaan / sukuhaara. Tallentajana on pääasiassa toiminut keiteleläinen Raili Jääskeläinen. Kirjaksi saakka tietoja ei ole vielä painettu, koska pelkistä taulkoista ei tule mielekästä luettavaa. Tässä olisikin haastetta jollekkin aktiiviselle kirjan tekijälle. Tarinoita, kuvia ja muita faktatietoja suvun vaiheista olisi hyvä saada taulukoiden lisäksi.

Sukuviiri ja pöytästandaari julkistetaan Sukukokouksessa 4.7.2009. Vaakunaa suvulla ei ole. Viirejä voi ostaa ja tilata sukuneuvoston sihteeriltä. Standaareja voidaan luovuttaa esimerkiksi merkkipäivinä suvun jäsenille.

Uusi Sukuneuvosto valitaan Sukukokouksessa heinäkuussa. Paikat ovat avoinna kiinnostuineille ja toivottavaa olisikin, että halukkaat iloittautuisivat jo ennen kokousta. Sukuseura kaipaa innokkaita tekijöitä, joilla olisi aikaa panostaa sukuseuratoimintaan.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: Saastamoisten Sukuseura r.y.

Kotipaikka: Keitele

Rekisterinumero: 122.043

Merkitty rekisteriin: 04.06.1976

Sääntömuutos rekisteröity: 27.06.2014

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Saastamoisten Sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Keitele. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura. Sukuseuran toimialue on koko Suomi.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksien mukaan

 • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,

 • suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa,

 • kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,

 • harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa,

 • toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kyläyhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta sekä avustuksia, perustaa sukututkimus- ja muita rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.

3 § Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai tämän puoliso. Sukuseuraan voidaan kannatusjäseneksi hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja muut jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran sukuneuvosto. Kunniapuheenjohtajaksi tai –jäseneksi voidaan sukuneuvoston esityksestä seuran sukukokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta sukukokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Sukuneuvosto voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuosimaksun tai ainaisjäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää varsinainen sukukokous. Sairauden, asevelvollisuuden tms. syyn vuoksi sukuneuvosto voi vapauttaa asianomaisen vuosimaksun suorittamisesta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Sukuneuvosto

Yhdistyksen hallituksena toimii sukuneuvosto, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Sukuneuvostoon kuuluu vähintään 5, enintään 9 jäsentä ja heille varajäsenet. Sukuneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä on kulloinkin erovuorossa puolet tai lähimmäksi puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat jäsenet ratkaistaan arvalla. Sukuneuvoston jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi varsinaisten sukukokousten välistä aikaa.

Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta, mutta mikäli mahdollista suvun ja yhdistyksen jäsenistä sukuneuvoston sihteerin, rahastonhoitajan, sukuluettelon pitäjän, muut yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan uskoa useampikin toimi.

Sukuneuvosto voi keskuudestaan asettaa työvaliokuntia hoitamaan määrättyjä tai juoksevia asioita.

Sukuneuvosto ja sen työvaliokunnat kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan myös varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet neuvoston jäsenistä sitä vaatii.

Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisin äänten enemmistöin ja niistä pidetään päätöspöytäkirjaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu sukuyhdistyksen jäsen.

Sukuneuvosto pitää sukuseuran jäsenluetteloa.

7 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa sukuneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka jompikumpi heistä yhdessä sukuneuvoston sihteerin tai sukuneuvoston jonkun jäsenen kanssa.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Sukuseuran tilikausi päättyy vuosittain 31.12.

Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.

Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja sukuseuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa sukuneuvostolle.

9 § Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran varsinaisena kokouksen on varsinainen sukukokous, joka pidetään joka kolmas vuosi sukuneuvoston kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana huhti-syyskuun aikana.

Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun neuvosto katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa /1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä neuvostolle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty neuvostolle.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Sukukokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Neuvoston on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11 § Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään toimintakertomus, tilikausien tilinpäätökset ja toiminnantarkastajan lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja muille vastuuvelvollisille

 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, vuosi- ja ainaisjäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi

 8. päätetään sukuneuvostoon valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä

 9. valitaan sukuneuvoston jäsenet ja varasjäsenet erovuoroisten tilalle

 10. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi

 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti neuvostolle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran sukukokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään seuran varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai alueen maakunta-arkistolle taikka muutoin tukemaan suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

13 § Yhdistyslain noudattaminen

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.

Sukukokous 2009

Sukukokous ja -juhla lauantaina 4.7.09 klo 14.00 alkaen

Saastamoisten Sukuseura vietti sukukokousta ja pientä juhlaa Pielaveden Säviällä Juhlarannassa lauantaina 4. pnä heinäkuuta 2009.

 

Sukutapaaminen aloitettiin sukukokouksella klo 14.00, jonka jälkeen oli ruokailu noin kello 15.30-17.00. Ruokailun jälkeen vietettiin pieni juhla, jossa oli kesäistä musiikkiohjelmaa sekä muistamisia. Ässäkahvit juotiin vielä juhlan jälkeen.

Sukuneuvosto on hyväksynyt Saastamoisten pöytästandaarin ja sukuviirin. Ne molemmat julkistetiin sukukokouksessa ja sukuviiriä myydään 50 € / kpl. Standaaria voidaan luovuttaa Sukuneuvoston harkinnan mukaan esimerkiksi merkkipäiviään viettävälle sukuseuran jäsenelle.

Iltapäivä oli onnistunut ja iloinen puheensorina täytti Juhlarannan salin. Juhlan ajaksi lipputankoon nostettiin uusi Sukuseuran viiri, joka heiluikin iloisesti lämpimässä kesätuulessa. Sukuneuvoston kokoonpano muuttui hieman ja uudistunut sukuneuvosto löytyy sivuiltamme kohdasta sukuneuvosto.

Sukuneuvosto on järjestäytynyt syksyn kokouksessa ja jäsenkirje tulee vuoden 2010 alkupuolella. Jäsenmaksua ei peritä vuodelta 2009. Muistattehan ilmoittaa jäsenistössä tapahtuvista muutoksista, kuten poisnukkuneista ja osoitteenmuutoksista. Se helpottaa jatkossa sihteerin ja rahastonhoitajan työtä.


Saastamoisten Sukuseuran kokousväkeä Juhlarannan salissa


Sukuseuran viirin saaneita sukuneuvoston jäseniä


Keskellä Saastamoisten Sukuseuran perustajajäsen Pauli Saastamoinen


Perustaja- ja kunniajäsen Raili Saastamoinen


Saastamoisten Sukuseuran ensimmäisen  viirin nostivat salkoon
pj. Sirpa Tyni ja vpj. Kalervo Saastamoinen


Sukua seuraamassa viirin nostoa Juhlarannan seinustalla

 

Sukukokouskuvia 2006

Sukukokous 8.7.2006 pidettiin Keiteleellä Hotelli Keitelerannassa ja sen jälkeen käynti Keiteleen Harrastajateatterissa Hietalassa katsomassa Niskavuorta.