Hieman taustaa

Saastamoisten Sukuseura r.y:n säännöt on allekirjoitettu lokakuun 6. päivänä 1973. Sukuseura on tätä kirjoitettaessa siis 35-vuotias. Sääntöjen allekirjoittajina ovat olleet Aarne Saastamoinen, Raili Saastamoinen ja Salme Jalovaara Keiteleeltä, Kalle Saastamoinen Hankasalmesta, Matti Saastamoinen Iisalmesta, Pauli Saastamoinen Kuopiosta sekä Matti Saastamoinen Varkaudesta.

Suvun henkilötietoja on tallennettu Juuret-ohjelmalla ja ”juuria” voi ostaa itselleen 15 euron hintaan / sukuhaara. Tallentajana on pääasiassa toiminut keiteleläinen Raili Jääskeläinen. Kirjaksi saakka tietoja ei ole vielä painettu, koska pelkistä taulkoista ei tule mielekästä luettavaa. Tässä olisikin haastetta jollekkin aktiiviselle kirjan tekijälle. Tarinoita, kuvia ja muita faktatietoja suvun vaiheista olisi hyvä saada taulukoiden lisäksi.

Sukuviiri ja pöytästandaari julkistetaan Sukukokouksessa 4.7.2009. Vaakunaa suvulla ei ole. Viirejä voi ostaa ja tilata sukuneuvoston sihteeriltä. Standaareja voidaan luovuttaa esimerkiksi merkkipäivinä suvun jäsenille.

Uusi Sukuneuvosto valitaan Sukukokouksessa heinäkuussa. Paikat ovat avoinna kiinnostuineille ja toivottavaa olisikin, että halukkaat iloittautuisivat jo ennen kokousta. Sukuseura kaipaa innokkaita tekijöitä, joilla olisi aikaa panostaa sukuseuratoimintaan.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: Saastamoisten Sukuseura r.y.

Kotipaikka: Keitele

Rekisterinumero: 122.043

Merkitty rekisteriin: 04.06.1976

Sääntömuutos rekisteröity: 27.06.2014

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Saastamoisten Sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Keitele. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura. Sukuseuran toimialue on koko Suomi.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksien mukaan

 • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,

 • suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa,

 • kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,

 • harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa,

 • toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kyläyhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta sekä avustuksia, perustaa sukututkimus- ja muita rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.

3 § Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai tämän puoliso. Sukuseuraan voidaan kannatusjäseneksi hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja muut jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran sukuneuvosto. Kunniapuheenjohtajaksi tai –jäseneksi voidaan sukuneuvoston esityksestä seuran sukukokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta sukukokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Sukuneuvosto voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuosimaksun tai ainaisjäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää varsinainen sukukokous. Sairauden, asevelvollisuuden tms. syyn vuoksi sukuneuvosto voi vapauttaa asianomaisen vuosimaksun suorittamisesta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Sukuneuvosto

Yhdistyksen hallituksena toimii sukuneuvosto, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Sukuneuvostoon kuuluu vähintään 5, enintään 9 jäsentä ja heille varajäsenet. Sukuneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä on kulloinkin erovuorossa puolet tai lähimmäksi puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat jäsenet ratkaistaan arvalla. Sukuneuvoston jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi varsinaisten sukukokousten välistä aikaa.

Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta, mutta mikäli mahdollista suvun ja yhdistyksen jäsenistä sukuneuvoston sihteerin, rahastonhoitajan, sukuluettelon pitäjän, muut yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan uskoa useampikin toimi.

Sukuneuvosto voi keskuudestaan asettaa työvaliokuntia hoitamaan määrättyjä tai juoksevia asioita.

Sukuneuvosto ja sen työvaliokunnat kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan myös varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet neuvoston jäsenistä sitä vaatii.

Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisin äänten enemmistöin ja niistä pidetään päätöspöytäkirjaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu sukuyhdistyksen jäsen.

Sukuneuvosto pitää sukuseuran jäsenluetteloa.

7 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa sukuneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka jompikumpi heistä yhdessä sukuneuvoston sihteerin tai sukuneuvoston jonkun jäsenen kanssa.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Sukuseuran tilikausi päättyy vuosittain 31.12.

Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.

Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja sukuseuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa sukuneuvostolle.

9 § Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran varsinaisena kokouksen on varsinainen sukukokous, joka pidetään joka kolmas vuosi sukuneuvoston kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana huhti-syyskuun aikana.

Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun neuvosto katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa /1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä neuvostolle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty neuvostolle.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Sukukokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Neuvoston on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11 § Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään toimintakertomus, tilikausien tilinpäätökset ja toiminnantarkastajan lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja muille vastuuvelvollisille

 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, vuosi- ja ainaisjäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi

 8. päätetään sukuneuvostoon valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä

 9. valitaan sukuneuvoston jäsenet ja varasjäsenet erovuoroisten tilalle

 10. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi

 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti neuvostolle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran sukukokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään seuran varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai alueen maakunta-arkistolle taikka muutoin tukemaan suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

13 § Yhdistyslain noudattaminen

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.

Sukuneuvosto

Puheenjohtaja
Leo Saastamoinen
Peltotie 9
71910 Alapitkä
045­-603 8377
leo.saastamoinen@outlook.com

Varapuheenjohtaja
Kimmo Saastamoinen
Pero­ojantie 16
86600 Haapavesi
044­-545 6058
kimmosaastamoinen16@gmail.com

Sihteeri, rahastonhoitaja
Saara Tikkanen
Telppäsentie 162
73100 Lapinlahti
050-380 0964
saastamoiset@gmail.com

Jäsenet
Saara Brown
Ruisaumantie 2
71800 Siilinjärvi
0400­-429 972
saara.brown@gmail.com

Veikko Helppolainen
Harjunrannantie 132
72950 Porttila
044­-353 0917
vhelppolainen@gmail.com

Jarmo Saastamoinen
jarmo.saastamoinen@luukku.com

Varajäsenet
Ritva Heikkinen
Koljonniemenpolku 13
70870 Hiltulanlahti
044­-303 3913
rtheikkinen@gmail.com

Pertti Mykkänen
Auringonkehrä 8 B 7
74120 Iisalmi
050­-377 7179
pertti.mykkanen@hotmail.fi

Kaija Lång
Pieksupetäjäntie 2
72400 Pielavesi
050-328 1907

Sukukokous 2009

Sukukokous ja -juhla lauantaina 4.7.09 klo 14.00 alkaen

Saastamoisten Sukuseura vietti sukukokousta ja pientä juhlaa Pielaveden Säviällä Juhlarannassa lauantaina 4. pnä heinäkuuta 2009.

 

Sukutapaaminen aloitettiin sukukokouksella klo 14.00, jonka jälkeen oli ruokailu noin kello 15.30-17.00. Ruokailun jälkeen vietettiin pieni juhla, jossa oli kesäistä musiikkiohjelmaa sekä muistamisia. Ässäkahvit juotiin vielä juhlan jälkeen.

Sukuneuvosto on hyväksynyt Saastamoisten pöytästandaarin ja sukuviirin. Ne molemmat julkistetiin sukukokouksessa ja sukuviiriä myydään 50 € / kpl. Standaaria voidaan luovuttaa Sukuneuvoston harkinnan mukaan esimerkiksi merkkipäiviään viettävälle sukuseuran jäsenelle.

Iltapäivä oli onnistunut ja iloinen puheensorina täytti Juhlarannan salin. Juhlan ajaksi lipputankoon nostettiin uusi Sukuseuran viiri, joka heiluikin iloisesti lämpimässä kesätuulessa. Sukuneuvoston kokoonpano muuttui hieman ja uudistunut sukuneuvosto löytyy sivuiltamme kohdasta sukuneuvosto.

Sukuneuvosto on järjestäytynyt syksyn kokouksessa ja jäsenkirje tulee vuoden 2010 alkupuolella. Jäsenmaksua ei peritä vuodelta 2009. Muistattehan ilmoittaa jäsenistössä tapahtuvista muutoksista, kuten poisnukkuneista ja osoitteenmuutoksista. Se helpottaa jatkossa sihteerin ja rahastonhoitajan työtä.


Saastamoisten Sukuseuran kokousväkeä Juhlarannan salissa


Sukuseuran viirin saaneita sukuneuvoston jäseniä


Keskellä Saastamoisten Sukuseuran perustajajäsen Pauli Saastamoinen


Perustaja- ja kunniajäsen Raili Saastamoinen


Saastamoisten Sukuseuran ensimmäisen  viirin nostivat salkoon
pj. Sirpa Tyni ja vpj. Kalervo Saastamoinen


Sukua seuraamassa viirin nostoa Juhlarannan seinustalla

 

Sukukokouskuvia 2006

Sukukokous 8.7.2006 pidettiin Keiteleellä Hotelli Keitelerannassa ja sen jälkeen käynti Keiteleen Harrastajateatterissa Hietalassa katsomassa Niskavuorta.