SUKUTUTKIMUS- JA JÄSENREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §                                              Laatimispäiväys: 29.9.2012

1.  Rekisterinpitäjä

Saastamoisten Sukuseura r.y.
Yhteystiedot:

  • puheenjohtaja Saara Brown, Ruisaumantie 2, 71800 Siilinjärvi
  • varapuheenjohtaja Olavi Saastamoinen, Päiviönkatu 35 A 4, 74100 Iisalmi
  • sihteeri Saara Tikkanen, Telppäsentie 162, 73100 Lapinlahti

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jäsenrekisterinhoitaja: Saara Tikkanen, Telppäsentie 162, 73100 Lapinlahti

3. Rekisterin nimi

Saastamoisten sukuseura r.y.:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä. Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenlomakkeella pyydetyt tiedot jäsenestä ja hänen perheestä
Jäsenen ja tutkittavan suvun henkilön tiedot:

  • nimi, syntymäaika ja –paikka, vihkimisaika ja –paikka, kuolinaika ja –paikka, arvonimi, ammatti
  • vastaavat tiedot vanhemmista

Suvun jäsenen puolison tiedot:

  • nimi, syntymäaika ja –paikka,  kuolinaika ja –paikka, arvonimi, ammatti
  • vastaavat tiedot vanhemmista

Jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot.
Jäsenen lasten etunimet, syntymäajat ja –paikat.
Lisätietoina jäsenen koulutus, työpaikat ja –tehtävät, asuinpaikkakunnat sekä harrastukset.
Suostumus tietojen antamisesta sukuarkistoon ja käytettäväksi sukututkimuksessa.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot.
Kirjanpidosta saadut tiedot jäsenmaksujen  ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain seuran sukuneuvoston jäsenille taikka sukuneuvoston erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka niitä pyytää.

8. Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Tietoja voidaan korjata ja poistaa pyynnöstä tai valvonnan seurauksena.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Vain rekisterinpitäjän vastuuhenkilöillä ja sovituilla sukututkijoilla on rekisteriin pääsyoikeus. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina. Arkaluonteisiksi katsottavat tiedot käsitellään rekisteröidyn suostumuksella.

10.  Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely sukututkimusta varten. Kiellon peruuttaminen tulee merkitä sukututkimusrekisteriin.